پرینت

به گزارش سرویس خبری امور روحانیون دفتر امور اهل سنت استان، آقای محمد انزاری در خطبه های این هفته خود گفت: حج جایی است برای ارتقای نفس بشری و جای مجادله و یا سخن ناروا نیست جایگاه بسیار عظیم که تمام امت اسلامی در یک زمان و با یک لباس معین که همان احرام است.

 

انواع سه گانه حج: افراد، تمتع و قران. حج از دیدگاه اهل سنت از نظر ارکان پنجگانه است که در حدیث آمده شهادتین و نماز و روزه و زکات و حج. لذا هرکسی که استطاعت مالی دارد واجب است که به حج برود.
خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که اولین ساخت و ساز کعبه را بنا کند و جبرییل آن ابعاد چهار گانه کعبه را نشان داد و حضرت ابراهیم و اسماعیل کعبه را بنا کردند حج جایی است برای ارتقای نفس بشری و جای مجادله و یا سخن ناروا نیست جایگاه بسیار عظیم که تمام امت اسلامی در یک زمان و با یک لباس معین که همان احرام است در این وقت جمع می شوند همدیگر را می بنند و با هم آشنا می شوند از اوضاع اقتصادی و فرهنگی هر کشور مطلع می شوند.